barnehender

Handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø

Systematisk arbeid med skolemiljø virker preventivt og motvirker mobbing og uønsket atferd i skolen.

Arbeid med skolemiljø er et utviklingsarbeid som forutsetter at man kartlegger sider ved skolen som kan bidra til at elever opplever seg marginaliserte, og ikke føler tilhørighet og tilknytning til skolen. Den kunnskapen som genereres gjennom slik kartlegging skal brukes til å bedre skolemiljøet.

Les hele handlingsplanen her