Temabilde grunnskoleneinformasjon

Beredskapsplaner for forebygging av seksuelle overgrep i barnehager og skoler i Alta

Våren 2017 ble det nedsatt en tverrfaglig gruppe som skulle jobbe med å utarbeide beredskapsplaner for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep i skole og barnehage. 

elever

Ny forskrift om skolemønster

Vedtatt av Alta kommunestyre 23.05.17 sak 37/17. Forskriften gjelder fra 01.08.17

elever

Velkommen til Altaskolen

Vi ønsker deg som foresatt og ditt barn velkommen til Altaskolen. 

fug

FUG - Samarbeid mellom hjem og skole

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

abc

Skoleruter 2016 - 2017 og 2017 - 2018

Vedlagt ligger skoleruta for de to neste skoleårene.