Gjeterhytte

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak

Beskrivelse

Byggetiltak i reindrift er gjeterhytter og gammer for opphold, buer og stillinger for oppbevaring av mat mv., og gjerder og anlegg av ulike slag, kalt reindrifts-anlegg.

Kriterier/vilkår

I vurderingen av om gjeterhytta skal oppføres eller ikke, legger reindriftssjefen vekt på de reindriftsfaglige vurderingene av behovet for hytta, og at alle berørte parter er varslet og om eventuelle merknader fra høringspartene er tatt hensyn til. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Kommuner, fylkeskommuner og
fylkesmenn i reinbeiteområder.
Reindriftsforvaltningen og områdestyrene.

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Oppføring av gjeterhytter faller inn under meldepliktsbestemmelsen i PBL § 81 siste ledd, slik at de samme regler om melding til kommunen som gjelder for husvær til seterbruk og skogshusvær også omfatter gjeterhytter i reindrift. Dette er presisert i endring av 13.12.99 i forskrift av 22.01.97 nr. 34 fra Kommunal- og regionaldepartementet om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK), jf. SAK § 2 nr.1.

Tiltaket kan utføres tre uker etter at meldingen er mottatt av kommunen, jf. § 81 andre ledd. Når særlige grunner foreligger kan kommunen forlenge fristen med ytterligere tre uker. I saker om melding gjelder ikke PBL sitt regelverk om saksbehandling mv., men tiltakshaver kan kreve at kommunen behandler saken som søknad.

Saksbehandling

Regler for saksbehandlingen er internt fastlagt av reindriftssjefen. Behandlingen vil samtidig måtte foregå etter bestemmelser og saksbehandlings-rutiner for byggesaker etter plan- og bygningsloven ( PBL).

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingen på søknader om oppføring av gjeterhytter og gjerder og anlegg er stort sett like:

 1. Reinbeitedistriktet sender søknad om tillatelse til oppføring av tiltaket til den lokale reindriftsforvaltningen. I de tilfelle der en driftsenhetsinnehaver er søker, må søknaden godkjennes av styret i distriktet før den sendes til reindriftsforvaltningen.
 2. Søknaden skal inneholde beskrivelse av anlegg/ hytte med kart og situasjonsplan.
 3. Reindriftsforvaltningen gjennomgår søknaden, og foretar en faglig vurdering av behovet.
 4. Reindriftsforvaltningen sender melding om søknaden til myndigheter og andre berørte: Grunneiere og rettighetshavere
  Kommune
  Fylkeskommune, kultur- /utbyggingsavdeling
  Fylkesmann, landbruks- /miljøavdeling
  Samisk kulturminneråd,
  eventuelt fylkesveterinær m. fl.
 5. Søknaden behandles av reindriftsforvaltningen ved områdestyret, som tilrår eller frarår at tiltaket godkjennes, jf. RL § 10 nr. 1 eller § 12.
 6. Søknaden, med områdestyrets anbefaling sendes til endelig avgjørelse i overordnet organ.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppmåling og byggesak
Telefon:78 45 50 00

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31