A A A
lov og rett

Forslag til nye politivedtekter for Alta kommune

Alta formannskap vedtok 31.mai 2019 å sende forslag til nye politivedtekter for Alta kommune på høring med 2 måneders høringsfrist.

Bakgrunnen for nye vedtekter er at det i løpet av de siste årene er skjedd en del lovendringer som følge av nye og endrede samfunnsforhold. Noen nye bestemmelser er tatt inn i vedtekten, samtidig som andre bestemmelser er tatt ut fordi de i dag reguleres av annen lovgivning. Politidirektoratet har i Rundskriv 2018/002 av 13.februar 2018 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt med kommentarer til bruk for landets kommuner. Den nye normalvedtekten erstatter tidligere normalpolitivedtekt fra 1996. Den nye normalpolitivedtekten er lagt til grunn ved utarbeiding av forslag til ny kommunal politivedtekt for Alta kommune. Endringene innebærer hovedsakelig en språklig gjennomgang og en oppgradert lovhenvisning i samtlige kapittel.

I forslag til ny politivedtekt reguleres i hovedsak de samme forholdene som i dagens politivedtekt med noen endringer / tilpasninger.

Følgende kapittel er videreført uten vesentlige endringer:

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser, Kapittel 2. Orden på offentlig sted, Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising, kapittel 6. Offentlige anlegg
Kapittel VII om dyr og kap VIII i dagens politivedtekt som omhandler barn er opphevet. Bestemmelsene er omredigert og flyttet til nye kapittel i tråd med normalpolitivedtekten.

Rådmannen foreslår at kommunen i hovedsak vedtar bestemmelsene slik disse er foreslått i den nye normalpolitivedtekten, med noen unntak:

Det vises her særlig til § 2-2 om kjøring, camping mv. i parker, grøntareal, friområder o,l. Rådmannen vurderer at det ikke er nødvendig og hensiktsmessig å vedta en slik bestemmelse da forholdet kan reguleres gjennom annen lovgivning.

Det vises videre til § 2-4 om tigging. I samråd med politiet vedtok Alta kommunestyre i 2014 at pengeinnsamling (tigging) kun skulle tillates på torget i Alta sentrum, jfr. paragraf 5 i dagens vedtekt. I forslag til ny bestemmelse er det videreført at tigging kun er tillatt på torget i Alta. Politiets adgang til å innføre meldeplikt for den som ønsker å tigge er også videreført.

Det vises også til 4 - 4 som regulerer eiers plikter til renhold m.m av fortau i henhold til lokalt etablert sedvane. Kommunen har ikke slike bestemmelser i dagens politivedtekt og har heller ikke hatt det i tidligere vedtekter. Slik rådmannen vurderer det foreligger det ikke noen lokal sedvane som gjør at kommunen med hjemmel i politivedtekt kan pålegge berørte innbyggere en slik ryddeplikt. Bestemmelsen derfor uaktuell å ta inn i kommunens politivedtekt.

Politivedtektene vedtas med hjemmel i politiloven § 14 og håndheves av politiet dersom ikke annet er bestemt. Rådmannen foreslår at dagens ordning med politiet som eneste håndhevingsmyndighet etter politivedtektene videreføres. Bestemmelsene i normalpolitivedtektens § 9-3 som regulerer kommunens håndhevingsmyndighet foreslås derfor ikke tatt inn i Alta kommunens politivedtekt.

Vedlegg:
Forslag til nye politivedtekter
Saksfremlegg til formannskapet sak 48/19
Politidirektoratets rundskriv 2018/02 - Normalpolitivedtekten


Frist for å sende inn høringssvar er 7 august 2019

Høringen er åpen slik at alle som ønsker kan komme med innspill. 

Høringssvar sendes skriftlig pr e- post til postmottak@alta.kommune.no

eller som brev til Alta kommune, postboks 1403, 9506 Alta. Merk saken «Høring - revidering av Alta kommunes politivedtekter.»

Høringssvaret kan også sendes inn elektronisk her

Skjema