A A A
Ingressbilde_300x287

FORNYET OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR A9, AMFI ALTA SENTRUM

Planutvalget vedtok i møte den 26.06.2019 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for A9, Alta sentrum med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av kjøpesenteret AMFI i Alta sentrum, samt åpne for areal til tjenesteyting og boliger i nybygget. Det tilrettelegges også for etablering av full kjeller under A9, P3 og P4.

Areal mot nord på dagens parkeringsplass, P4, var i planforslaget som ble fremmet foreslått til sambruksareal. Planutvalget vedtok imidlertid at arealet skal reguleres til torg. Plankart er oppdatert med vedtatt løsning. Planbeskrivelse og bestemmelser oppdateres etter høring/offentlig ettersyn.

 

Se sakens dokumenter her:

Melding om fornyet offentlig ettersyn, datert 04.07.19

Plankart (oppdatert etter planutvalgets vedtak 26.06.19)

Bestemmelser, datert 06.07.19

Planbeskrivelse med vedlegg, datert 06.07.19

Saksfremlegg (fornyet offentlig ettersyn)

Saksfremlegg og saksprotokoller fra tidligere behandlinger

 

De som har merknader til planen blir bedt om sende disse skriftlig til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling, Pb. 1403, 9506 Alta.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planavdelingen v/Nadine Eklöf nadekl@alta.kommune.no eller Hallgeir Strifeldt hast@alta.kommune.no

Frist for merknader er 02.09.2019.

Skjema