Hender

Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse

16.02.12

Omskjæring er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Omskjæring er svært helseskadelig, og mange blir påført skader for resten av livet.

Flyktninghelsetjenesten mottok i 2011 100000 kr. i prosjektmidler fra fylkesmannen til forebyggende arbeid mot omskjæring.                              

Målet for prosjektet var å forebygge kvinnelig omskjæring, og gi informasjon om hjelp til kvinner som har senskader etter omskjæring.
 

Flyktninghelsetjenesten samarbeider tett med de berørte miljøene for å styrke informasjonsarbeidet og bidra til en holdningsendring.Vi har lagt vekt på økt kunnskap og dialog, og prosjektet har bidratt til å utdanne to flyktningkvinner som ressurspersoner i kommunen.

 

Fakta om omskjæring.

o Over 130 millioner kvinner verden over er omskåret.

o Ca. 3 millioner jenter rammes hvert år.

o Inngrepet utføres vanligvis i 5-14 års alder, men også på spedbarn.

o Inngrepet utføres ofte av lekfolk og under usterile forhold.

o Omskjæring er en eldgammel tradisjon som praktiseres i mange trossamfunn, både blandt kristne og muslimer.

o Ingen religion krever omskjæring av kvinner.

o Omskjæring fører ofte til alvorlige komplikasjoner som livstruende blødninger, smerter, infeksjoner og risiko for smitte. Mange dør under inngrepet.

o Mange kvinner har langsiktige plager på grunn av omskjæring som arrdannelser, gjenntatte infeksjoner, svangerskaps- og fødselskomplikasjoner, cyster og fistula.

o Det finnes hjelp å få dersom du har plager etter omskjæring.

o Omskjæring av jenter er forbudt i Norge.

Som en del av prosjektet har vi i samarbeid med ressursskvinnene gjennomført undervisningsopplegg i grupper for kvinner og menn.

Undervisningsprogram Kvinners liv og helse. Power point: Kvinners+liv+og+helse.+Undervisning+sept+2011.ppt

 

Undervisningsprogram for menn om Kvinnelig omskjæring: Kvinnelig+omskj%C3%A6ring+infom%C3%B8te+for+menn.ppt

 

Aktuelle lenker:

- NKVTS Veiviser om kjønnslemlestelse: http://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/Pages/default.aspx

- Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse: http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2007/Handlingsplan%20mot%20kj%C3%B8nnslemlestelse_nett.pdf

- Kvinners liv og helse i eksil: http://www.nkvts.no/sites/Veiviser-KL/ressurser/Documents/VeilederWeb_kvinners_liv_og_helse.pdf

- Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse: http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Veiledning%20og%20brosjyrer/2008/Veileder_regelverk_kjonnslemlestelse.pdf

- Forebygging av kjønnslemlestelse. Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse. Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00206/Forebygging_av_kj_n_206289a.pdf

 - Røde kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: http://www.rodekors.no/tvangsekteskap

 

 Brosjyrer på flere språk:

- Kroppen din er perfekt fra naturens side: http://www.nkvts.no/tema/Sider/kjonnslemlestelse_brosjyrer.aspx

- Er det lurt å omskjære døtrene sine: http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine.pdf

- Omskåret!  Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner: http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreOmskaaret.pdf