Flyktninghelseteamet

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Helsetjenester
- Flyktninghelsetjenesten

Beskrivelse

Helsetilbudet til baserer seg spesielt på at noen asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente kommer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller de trenger spesiell oppmerksomhet fordi de

 • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
 • ikke har familie/nettverk
 • er mindreårige og kommer alene til Norge
 • er gravide
 • er enslige forsørgere
 • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
 • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
 • har (tegn på) psykiske problemer.

Flyktningehelseteamet følger de anbefalinger som veileder "Helsetjenestetilbud til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente" (IS-1022) anbefaler. Målet med tjenestener at asylsøkere og flyktninger skal få nødvendig helsehjelp, og å tilby likeverdige helsetjenester til alle uavhengig av etnisitet og kulturell tilknytning. jfr. Kommunehelsetjenesteloven.  Hovedarbeidsområder er å gi et helsetilbud til nyankomne flyktninger og asylsøkere med særlig vekt på å kartlegging av psykiske og fysiske helseproblemer, oppfølging og behandling, screening av smitteførende sykdom, herunder tuberkulosekontroll, helsefremmende og forebyggende arbeid som helsestasjon for barn, vaksinering, undervisning og veiledning om tema som livsstilssykdommer og mestring.

Målgruppe

Asylsøkere, bosatte flyktninger og familiegjenforente, samt tuberkulosekortroll av studenter, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente.

Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:

 • personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
 • personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
 • barn og unge som kommer alene til Norge
 • gravide
 • kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold

Kriterier/vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

Pris for tjenesten

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Den første undersøkelsen hos lege og blodprøvescreening er gratis, ut over dette må det betales egenandel.

Alle tjenester hos flyktningehelsesøster er gratis.

Partnere

 • Flyktningetjenesten
 • Helsesøstertjenesten
 • Smittevernlege
 • Fastleger
 • Barnevernstjenesten
 • PP tjenesten
 • Alta mottak
 • Vpp
 • Bup
 • Psykiatrisk enhet
 • Skoler og barnehager
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er lovpålagte tjenester. Se:

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Flyktninghelseteamet har tre helsesøstre i tilsammen 2,3 % stilling og flyktningelege i 0,3 % stilling.

 

Inger Lise Romsdal Helsesøster, 100 % stilling. Tlf:  78455438/ 46415332

Janne Normann Helsesøster,  50% stilling.     Tlf: 78455429/46744883

Ann Roarsen Helsesøster/ Faglig leder,  80% stilling. Tlf: 78455426/ 40468900

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Flyktningehelsetjenesten
Telefon:78455426
Postadresse:Flyktningehelsetjenesten, Markvn. 31, 9510 Alta
Besøksadresse:Alta Helsesenter inngang C, Markvn. 31, 9510 Alta

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31