Fellestjenesten

Felles støttefunksjoner ivaretar sentraliserte og sektorovergripende funksjoner som regnskap, budsjett, skatt og innfordring, lønn og personal, servicesenteret, IKT, kommuneadvokatene og sekretariatet for overformynderiet.
Leder er assisterende rådmann Målfrid Kristoffersen.


 Nøkkeltall fra årsmeldingen 2015:

Nøkkeltall for felles støttefunksjoner
Andel av total driftsramme 6 %
Nærværstall 92,8 %
Antall hjemler 78,5