Planprogram_forside_300x427

Revisjon av kommuneplanens arealdel:

Fastsatt planprogram

Fra møtet i Kommunestyret den 23.05.2017,saksnr PS 44/17, underrettes det herved om at det er fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel for Alta, datert 27.04.17.

Det fastsatte planprogrammet blir styrende for planprosessen som nå starter for alvor. Her beskrives viktige forutsetninger for planarbeidet, satsningsområder og plantema, samt planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet med tilhørende saksdokumenter kan leses her:
Planprogram, vedtatt 23.05.16
Merknadshefte til planprogrammet
Innspill til endret arealbruk/innhold i plan, sist oppdatert 12.06.17
Saksutredning til fastsettelse av planprogram
Protokoll fra kommunestyret 23.05.17

Det vil fremdeles være mulig å sende inn innspill til konkrete endringer i forhold til dagens kommuneplan, for eksempel forslag til endringer av arealformål. Endelig frist for slike innspill vil bli satt til høsten i etterkant av serien med folkemøter. Eventuelle innspill merkes med saksnummer 16/6039 og sendes til Alta kommune v/avd for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta eller til postmottak@alta.kommune.no.