Fastlege

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Lege

Beskrivelse

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Fastlegen skal også hjelpe deg med å velge behandlingssted, dersom du skal få utført en behandling på et sykehus.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Du kan også søke permisjon fra legelisten hvis du f.eks er borte fra kommunen en periode i forbindelse med studier eller lignende. Alta kommune har avtaler med fire legekontorer:

Elvebakken Legesenter
Skipper Wirkolasvei 4, 9515 Alta.
Tlf 78449020. Fax 78449030
http://www.elvebakkenlegesenter.no/

Nordlys legestasjon
Thomasbakkveien 12, 9509 Alta.
Tlf 78457545. Fax 78457540
http://www.nordlys-legesenter.no/

Sentrum Legepraksis
Markveien 51, 9510 Alta.
Tlf  481 03 288
http://sentrumlegepraksis.no/

Byhagen Legesenter
Postboks 1044, 9503 Alta
Telefon 484 00 045
http://byhagenlegesenter.no/

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Studenter og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid anbefales å velge fastlege i Alta. Men kan ved akutt behov for legetjenester kontakte legevakta tlf. 784 55555. Ved livstruende sykdom ring 113.

Kriterier/vilkår

Du må være norsk statsborger for å få fastlege i Norge. Med eget personnr.

Pris for tjenesten

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Konsultasjon på dagtid kr 136,- (kr 180,- når spesialist)

Konsultasjon på kveld kr 229,- (kr 269,- når spesialist)

Enkelt pasientkontakt : kr 45,-

Sendeprøver : kr 92,-

Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om dekning av utgifter hos lege

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Forskrifter

Helsenorge.no - Fastlege

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

Retningslinjer for salg og skjenking

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

MinFastlege

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og sosialadministrasjonen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)

Andre opplysninger