Ergoterapi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

 • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
 • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Veiledning og planlegging i fht endring/ombygging av bolig og nybygg der funksjonsnedsettelse medfører vansker med å fungerer i eget hjem.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Ventetid må påregnes og alle henvendelser prioriteres etter gjeldende prioriteringsnøkkel.

Ergoterapi er ikke en akutt- tjeneste.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

 • Fysioterapitjenesten
 • Omsorgsavdelingen og sykehjemmene
 • Teknikere
 • Sykestua
 • Boligkontoret
 • NAV hjelpemiddelsentral
 • Fastleger
 • Skoler og barnehager
 • PPT
 • Aksis as(kommunens korttidslager og mottak av hjelpemidler fra NAV)

 

aaa

Lover og retningslinjer

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrifter

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse til kommuneergoterapeut kan være både skriftlig og muntlig. Bruker selv kan ta kontakt, pårørende eller samarbeidspartnere.

Skjema

Henvisningsskjema fåes ved Rehabiliteringsavdelingen.

Søknaden sendes til

Henvisning sendes eller leveres til:

Alta helsesenter

Ergoterapitjenesten

Postboks 1383

9506 Alta

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Rehabiliteringsavdelingen
Telefon:78455510
Epost:postre@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter

Andre opplysninger

Gyldig til2018-04-15