lesestund

Offentlig høring

Endringer i barnehagestruktur i Alta kommune

Høring om endringer i barnehagestrukturen i Alta kommune, nærmere bestemt nedleggelse av Gakori barnehage og nedtak av en avdeling ved Aronnes barnehage.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett 2017 at kapasiteten ved Altas barnehager skulle reduseres med 3 avdelinger. Begrunnelsen for vedtaket var for høy barnehagekapasitet i kommunen totalt sett.

Alta kommune merker en nedgang i antall barn som må ha barnehageplass, se vedlagte oversikt som viser at det per november 2017 er 52,5 ledige barnehageplasser i kommunen. Som oversikten viser er det særlig på vestsida av byen at det er ledig kapasitet, hovedsakelig i de private barnehagene. Det er ingen grunn til å tro at disse plassene vil bli fylt opp, og det anses ikke som økonomisk forsvarlig å gå med tomme plasser i barnehagene over tid slik vi har gjort i Alta.

Antall søkere og ledige plasser i barnehagene våre endrer seg hele tiden. Vi skaL fortsatt tilby barnehageplass til de med lovfesta rett, selv om Gakori barnehage og en avdeling ved Aronnes barnehage legges ned. Nedadgående fødselstall og reduksjon i bosetting av flyktninger bekrefter dette.

Oversikt ledige barnehageplasser

Det er i løpet av 2017 tatt ned noen plasser i de private barnehagene, men ingen hele avdelinger slik Kommunestyrets vedtaket sier at skal gjøres.

Administrasjonen har i 2017 vurdert hvordan denne reduksjonen best kan gjøres. Det ligger klare føringer om at justeringer i kapasitet skal gjøres i de kommunale barnehagene, og administrasjonen har kommet til at beste løsning er å legge ned en 2-avdelings barnehage, Gakori, og å ta ned en avdeling ved Aronnes barnehage, nærmere bestemt den som ble midlertidig opprettet i kjelleren på skolen. Dersom det skulle bli behov for ytterligere nedtak av barnehagekapasiteten, anbefaler administrasjonen at man ser på de private barnehagene og antall plasser som tilbys der.

Nedleggelse av Gakori barnehage er foreslått i egen sak som er behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 31.10.17 (sak 0044/17), i Formannskapet 08.11.17 (sak 0107/17) og Administrasjonsutvalget den 14.11.17 (sak 0047/17). Administrasjonens innstilling ble vedtatt alle tre steder:

Kommunestyret vedtar å legge ned Gakori barnehage fra barnehageåret 2018/2019.
Innsparing ved nedleggelsen vil i 2018 utgjøre 1,3 millioner, deretter 3,2 millioner årlig.

Saksfremlegg - Nedleggelse av Gakori Barnehage

I rådmannens budsjettforslag for 2018 er det foreslått å ta ned en avdeling ved Aronnes barnehage, også dette med virkning fra barnehageåret 2018/2019. Det gjelder den avdelingen som holder til i i skolens lokaler. Det sendes med dette også ut på høring med samme begrunnelse som for Gakori barnehage.

Medvirkning og merdemokrati er viktig for Alta kommune. Saken har vakt stor debatt, og for å sikre at alle innspill tas med, sendes den med dette ut på åpen høring hvor alle som ønsker det kan komme med innspill.

I barnehageloven § 4 skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Disse skal forelegges saker av viktighet. De forelegges med dette de to sakene og gis mulighet til å komme med sine innspill.

Etter høringen vil innkomne høringsuttalelser vurderes, og det vil bli utarbeidet et nytt saksfremlegg til kommunestyrets behandling. Der vil det bli redegjort for de ulike innspillene som er kommet inn og hvordan de er vurdert, i tillegg til en mer omfattende vurdering av barns beste.

Tidsaksen for høring og behandling er slik:
- Saken sendes ut på høring den 8. desember 2017 med høringsfrist 26. januar 2018
- Saken legges frem for Kommunestyret i Alta kommune 12. februar 2018
- Et eventuelt vedtak om nedleggelser vil gjelde for barnehageåret 2018/2018, det vil si fra august 2018
 

Merknader til endringen sendes skriftlig innen fredag 26 januar til: Alta kommune, Pb. 1403, 9505 Alta eller per e-post: postmottak@alta.kommune.no.

Merknader kan også sendes inn elektronisk her.