Elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Gjennom bruk av elektronisk meldingsutveksling til fastleger skal pleie- og omsorgstjenesten effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og dermed frigi mer tid til direkte arbeid med pasienter.

lege2Bakgrunn for prosjektet

I helsesektoren er det mange aktører som skal samarbeide for at pasienter skal få best mulig tjenester. For disse er det viktig å ha tilgang til rett informasjon på rett sted til rett tid.

Utviklingen går i retning av at pasientene får stadig kortere liggetid i sykehus og overføres raskere til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. I tillegg vil antall eldre i befolkningen øke sterkt i de nærmeste årene. Dette forsterker behovet for mer effektiv, tryggere og bedre kommunikasjon både på tvers av og innenfor de enkelte nivåene i helsesektoren, slik at pasientene får forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele sitt pasientforløp.

Mye av informasjonsoverføringen har hittil foregått på papir eller via telefon. Det har tidligere ikke eksistert noen nasjonale maler for hva slik informasjon skal inneholde for å sikre at mottaker vet nok til å kunne utføre forsvarlig helsehjelp. Dette øker risikoen for mangelfulle og feilaktige opplysninger, noe som igjen kan være en trussel mot pasientens sikkerhet. I tillegg er det lite kostnadseffektivt og gjør det vanskelig å få til en effektiv planlegging og god utnyttelse av ressursene i helsetjenesten.

I løpet av de siste tre-fire årene har det vært en nasjonal satsing på å utvikle funksjonalitet for elektronisk samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten og legekontor, sykehus og legevakt. Det er utviklet egne meldingstyper tilpasset sektoren.

Som et ledd i å nå målet om bedre samhandling i helsetjenesten har kommunen tidligere jobbet med følgende prosjekter:

2006-2008 - Mobile digitale enheter i omsorgsavdelingen:

Midler tildelt fra Fylkesmannen bidro til at vi utviklet en løsning for mobile digitale enheter i omsorgsavdelingen. I dag er det 15 PDA-er i bruk blant personalet i omsorgsavdelingen og erfaringene har vært udelt positive. Kvaliteten på tjenestene som omsorgsavdelingen yter til kommunens innbyggere har blitt bedre. Det faktum at faglige notater kan produseres i møte med pasient medfører en mer effektiv arbeidsform, mindre sjanse for feilregistrering, noe som også gir bedre sikkerhet i forhold til personsensitive opplysninger. De ansatte har i tillegg tilgang til oppdaterte pasientopplysninger ute hos pasienten.

2008-2009 - Samspillkommune 30:

Kommunen deltok som eneste kommune i Finnmark i ELIN-k-prosjektet Samspillkommune 30. Prosjektet startet november 2008 og ble avsluttet i mars 2009. Formålet med Samspillkommune 30 var å bidra til at kommunene startet opp lokale forprosjekt og gjennomførte de nødvendige forberedelser som må til for å kunne komme i gang med elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Norsk Sykepleierforbund hadde i oppdrag fra Helsedirektoratet jobben med å lede Samspillkommune-prosjektet.

Kommunen ønsker å følge opp nasjonale føringer som vektlegger helhetlige pasientforløp gjennom elektronisk samar¬beid. For kommunen vil neste naturlige skritt være å videreføre prosjektet "Samspillkommune 30" i prosjektet "Elektronisk meldingsutveksling i pleie og omsorgstjenesten".

Relevante linker: