A A A

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter
- Skatt og likning

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Eiendomsskattelovens § 33 (byskattelovens § 4).

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Søknadsfrist

Når du blir klar over at du ikke kan betale kravene eller senest når kravene har forfalt til betaling.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til økonomiavdelingen v/eiendomsskattekontoret som legger saken fram for eiendomsskattenemnda til behandling.

Saksbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse og ettergivelse avgjøres med basis i tidligere delegert myndighet fra formannskapet til skatteutvalget og rådmannen innenfor bestemte beløpsgrenser.

Saksbehandlingstid

Ihht forvaltningslovens § 11a - uten ugrunnet opphold.

Klagemulighet

Avhengig av behandlingsinstans kan saken klages til overordnet organ.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatte- og innfordringsavdelingen

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31