Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter
- Skatt og likning

Beskrivelse

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Kriterier/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Pris for tjenesten

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Eigedomsskattelova § 3, § 33 og § 8A-3

Lover

Eigedomsskattelova

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til økonomiavdelingen v/eiendomsskattekontoret som legger saken fram for eiendomsskattenemda til behandling.

Saksbehandlingstid

Ihht forvaltningslovens §11a - uten ugrunnet opphold.

Klagemulighet

Man kan begjære overtakst på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse vedrørende overtakst (klage). Søknaden sendes via økonomikontoret v/eiendomsskattekontoret.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatte- og innfordringsavdelingen

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31