hus_klosser

Eiendomsbeskatningen i Alta kommune

Kommunestyrevedtakene i kronologisk rekkefølge

Kommunestyret 230608, sak 89/08:

 1. Alta kommunestyre vedtar retningslinjer for eiendomsbeskatning, jf. Oppsettet i dette dokumentet.
 2. Administrasjonen anmodes om å tilrettelegge for at det politiske systemet kan få en oversikt snarest mulig og senest innen budsjettbehandlingen for 2009 mht. til:
  1. Hvilken økonomisk virkning en endring av fritaksår for boliger fra 10 til 5 eller 3 år vil bety?
  2. Hvilken reduksjonsfaktor skal benyttes i forhold til takstene som er vedtatt av eiendomsskattenemnda.
  3. Hvilke eiendommer som fritas helt eller delvis for eiendomsskatt som følge av de obligatoriske unntaksbestemmelsene i §5 og unntaksbestemmelsen gitt av kommunestyret med basis i §7 i eiendomsskatteloven
  4. Hvilken skattøre som skal benyttes ved takseringen etter nye takster foreligger.

Kommunestyret 241108, sak 135/08:

 1. I samsvar med lov om eiendomsskatt til kommunene av 06.06.75 nr 29 utskrives eiendomsskatt for 2009 i hele Alta kommune.
 2. Følgende skattesatser skal gjelde;
  1. Bebygde boligeiendommer, bolig og fritidseiendommer med 2 promille
  2. Øvrige eiendommer inklusiv verker og bruk 7 promille
  3. Gnr 21 innlemmes i område 6 (30%-sone).
 3. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde:
  1. Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (§7a).
  2. Bygninger av historisk verdi – nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§7b).
  3. Boliger som blir brukt til helårsboliger de 3 første årene etter oppføring (§7c).
 4. Alta kommune vedtar de veiledende satsene som framgår av dette saksframlegget mht eiendomsbeskatning i kommunen, jfr. alternativ 2 i saksframlegget.
 5. Alta kommunestyre delegerer til den sakkyndige nemnda myndighet til å benytte eventuelle andre satser, slik at verdien ikke skal overstige «markedsverdien» ved fastsettelse av takstene på enkelteiendommer.
 6. Kommunestyret fastsetter 4 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2009, med første forfall i mars måned og deretter med 3 mnd mellomrom. ¼ av utskrevet skatt skal betales hver termin. Eiendomsskattebeløp under kr 50,- innkreves ikke. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkter for tilpasning av utskrivningene til øvrige kommunale avgifter.

Kommunestyret 151208, sak 146/08 (budsjett 2009)

           Eiendomsskattesatsen skal være 0,7 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 

Kommunestyret 300309, sak 15/09

a) Alta kommunestyre vedtar følgende korrigerte satser mht eiendomsskatt for 2009:

 1. Bolig-, landbruks og fritidseiendommer      2,0 promille
 2. Næringseiendommer, verker og bruk          5,5 promille

          Alta kommune fastsetter eiendomsskattegrunnlaget for bolig, landbruk, fritid, næringseiendommer, verker og bruk når klagebehandlingen er avsluttet.

b) Alta kommunestyre tar til etterretning notatene fra eiendomsskattekontoret og lederen for sakkyndig takstnemnd mht utdyping av framgangsmåte og takseringsprinsippene som er benyttet.

c) Alta kommunestyre anmoder sakkyndig takstnemnd om å følge opp de klagene som har kommet inn og gi klargjørende tilbakemeldinger til klagerne.

d) Alta kommunestyre ber nemnda om å tilknytte seg nødvendig juridisk/ og eller sakkyndig bistand for å sikre likebehandling av skatteyterne ved fastsettelse av takstgrunnlaget for den enkelte eiendom. Økonomisk dekkes det innenfor de midlene som er satt av til klagebehandling.

Kommunestyret 140409, sak 26/09 (ekstraordinært møte):

 1. Alta kommunestyre opprettholder tidligere vedtak i eiendomsskattesaken der markedsverdi ikke skal overstiges.
 2. Alta kommune beklager at notatet ”Eiendomsbeskatning 2009 – 2019 – Oppslag i avisene” ble framlagt kommunestyret 30.03.09.
 3. Alta kommunestyre ber om ny organisering av sakkyndig takstnemnd der nødvendig fagkompetanse tas med.
 4. Takseringen skal foretas av eksterne fagpersoner med kompetanse innen eiendomstaksering.
 5. Full gjennomgang av eiendomsskattesystemet og takseringsgrunnlaget for all eiendom i Alta kommune.
 6. Alta kommune utsetter vudering av å benytte 2008-takster til det foreligger en juridisk vurdering og de økonomiske konsekvenser av dette.  Kommunestyret forutsetter at dette framlegges til kommunestyremøtet 27.04.09

Kommunestyret 270409, sak 35/09

 1. Kommunestyret vedtar å ikke utsette innføringen av nytt eiendomsskattesystem. 
 2. Kommunestyret pålegger rådmannen å iverksette de nødvendige tiltak for å sikre en korrekt utskriving av eiendomsskatten for 2009.
 3. Kommunestyret oppnevner Vidar Nilsen og Odd Magne Aleksandersen til å bistå den sakkyndige takstnemnda.

Kommunestyret – hvert år i budsjettvedtaket, her eksempel fra 2014

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2015:

 1. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5 ‰.
 2. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰.
 3. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune som ble vedtatt i kommunestyret den 9.12.13 i sak 106 /13 videreføres.
 4. Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd.
 5. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»
 6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.