Drift og utbygging

Tjenesteområdet Drift og utbygging ivaretar blant annet disse oppgavene i Alta kommune:

  • Arbeider for at kommunens veinett sentralt og i distriktet holder en tilfredsstillende standard.
  • Tilrettelegger, og sikrer allmennheten god tilgjengelighet til natur og nære friluftsområder, både for naturopplevelse og å stimulere til større deltakelse i friluftslivet. Tjenesteområdet har som mål å kartlegge kommunens naturtyper, og på denne måten bidra til at vi ivaretar det biologisk mangfold.
  • Bidrar til at Alta ser rent og ryddig ut hele året, og at alle tar ansvar i forhold til forurensing og rot i by og nærmiljø.
  • Er en viktig bidragsyter til at nye eneboligfelt i Alta kommune utvikles. Tjenesteområdet skal samtidig stimulere til god byggeskikk, med god kvalitet på arkitektur og uterom.

Drift og utbygging består av 6 virksomheter, samt en stab.

De 6 virksomhetene er: Brann, Kommunale bygg, Kommunalteknikk, Miljø, park og idrett, Oppmåling og byggesak, samt Renhold.

Kommunalleder for drift og utbygging er Bengt Fjellheim.

 


Nøkkeltall fra årsmeldingen 2015:

Nøkkeltall for drift- og utbyggingstjenesten:

Andel av total driftsramme  12 %
Nærværstall  90,6 %
Antall hjemler 166