Bilde

OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJPLAN FOR PATOSLETTA BOLIGOMRÅDE

Stiftelsen Utleieboliger planlegger å bygge 8 nye boenheter på Patosletta.

Med hjemmel i PBL § 12-10 vedtok PLanutvalget i møte den  28.02.18 å legge forslag til detaljregulering for Patosletta boligområde, bestående av plankart og bestemmelser datert 13.02.18 lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Eventuelle merknader/innspill til planforslaget sendes skriftlig til Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403  9506 Alta innen 16.04.18. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller på e-post til reidar.olsen@alta.kommune.no

Les sakens dokumenter her:

Møteprotokoll Planutvalg.pdf

Saksfremlegg.pdf

20170009_Plankart_13022018.pdf

Bestemmelser Patosletta utleieboliger, datert 13.02.2018.pdf

Planbeskrivelse Patosletta utleieboliger, datert 13.02.2018.pdf

Forenklet ROS-analyse, datert 13.02.2018.pdf

Alle innspill_varsel planoppstart.pdf