Deling av eiendom

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Eiendom og tomter

Beskrivelse

Ønsker du å fradele ny tomt eller opprette ny festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. En slik tillatelse er 1. trinn i en saksbehandlingsprosess etter reglene i Plan- og bygningsloven. Trinn 2 består i å avholde en delingsforretning etter reglene i Delingsloven. Den nye enheten blir da merket i marka, oppmålt og gitt eget gårds- og bruksnummer. Se egen tjenestebeskrivelse "Kartforretning".

Søknaden fremmes på egen blankett som omfatter både: "Rekvisisjon av kartforretning" og "Søknad om deling av grunneiendom".

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal du for eksempel søke om fradeling for ny boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om tomta kan bebygge med bolighus av normal størrelse og standard.

En delingssøknad kan fremmes av eiendommens eier(e).

 

Målgruppe

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

 • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
 • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier/vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, eventuelt forslag til endring av reguleringsplan) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt  
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Pris for tjenesten

Kostnadene kan variere mye fra sak til sak, fordi flere myndigheter ofte kobles inn i saken. Det tas gebyr for behandling av saken etter Plan- og bygningsloven, Delingsloven, Jordloven, for tinglysning m.m. Det henvises derfor til Alta kommunes gebyrregulativ. Veiledning fra kommunen er gratis. Gebyrene reguleres hvert år

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt plan- og bygningsloven

 • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

Lover

Forvaltningsloven
Matrikkellova
Plan- og bygningsloven

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Du må angi hvordan delingen ønskes utført. Du må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

 Kartbestilling

Skjema

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker. Har kommunen ikke avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31