Dagsenter for eldre

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Omsorgstjenester

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Tjenesten er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for

  • å komme seg ut av en isolert tilværelse hjemme
  • aktivisering og rehabilitering
  • avlastning for pårørende

Tilbud: Fysioterapi, trim med fysioterapeut,fotpleie.

Aktiviteter:Bingo,sosialt samvær,andakt
Lag og foreninger kan bruke lokaler på Vertshuset på dag og kveldstid mandag - fredag

Åpningstid er mandag- fredag  kl 10.00- 15.00

Kriterier/vilkår

Hjemmeboende som ønsker å komme ut av en isolert tilværelse.
 

Pris for tjenesten

Se egne satser. Dette dekker henting og bringing bolig- Vertshuset, frokost,middag , kaffe.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Hjemmesykepleien

aaa

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrifter

Sammen om pårørende

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen  enten Vertshuset eldresenter, Vertshushagen 1, 9513 eller Helse-og sosial v/servicekontoret, Markveien
 29-33 (Inngang E) for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31