Boligtilskudd til etablering

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Lån og tilskudd

Beskrivelse

Boligtilskuddet skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne få nøkterne og egnede boliger. Tilskudd kan også gis til å utbedre egen bolig. Ordningen er sterkt behovsprøvd.

Målgruppe

  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger
  • Sosialt vanskeligstilte

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om etableringstilskudd mv.

Forskrifter

Tilskudd til tilpasning av bolig

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke elektronisk (se lenken under) eller skrives på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

Skjema

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til

Alta kommune
Boligseksjonen
Postboks 1403
9506 ALTA

Saksbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lån og tilskudd
Telefon:78455000
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse:Sandfallveien 1

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31