A A A

Boligbygging i distriktene - tilskudd

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak
- Lån og tilskudd

Beskrivelse

Alta kommune yter tilskudd til boligbygging i distriktene etter vedtatte retningslinjer.

Målgruppe

Innbyggere som bygger bolig i distriktene (tidligere Talvik kommune).

Kriterier/vilkår

1.  Budsjettposten ”Tilskudd til boligbygging i distriktene (tidl. Talvik kommune) er opprettet av Alta Kommune som tilfører posten midler ved bevillning over sitt ordinære budsjett.

2. Formålet med ordningen er å stimulere til bosetting i distriktet gjennom å yte tilskudd til kjøp eller bygging av bolig.

3. For bygging av nye boliger i distriktene settes tilskuddet til  kr. 50.000,-. Ordningen omfatter ikke Talvik og Kviby grunnkrets.

4. Ved hovedombygging/tilbygg tilknyttet kjøp av eldre bolighus, ytes tilskudd når kjøpesum for boligen ved tillegg av ombyggingskostnadene overstiger 150.000,-. Tilskuddet gis da med 15 % av samlede kostnader, begrenset oppad til kr. 50.000,-.

For å være tilskuddsberettiget må ombygging/restaurering være gjennomført innen 2 år fra kjøpetidspunktet. Dette i h.h.t. søknad og godkjente planer.

5. Tilskuddsordningen gjelder kun for rene boligbygg (ikke kombinasjonsbygg) både i og utenfor kommunalt opparbeidet boligområde. Fritidsboliger faller utenfor ordningen. Det amme gjelder for gjenoppbygging etter brann-/naturkatastrofe.

6. Tilskuddsordningen administreres av avdelingsleder for plan- og bygning.

7. Retten til å få utbetalt tilskuddet knyttes for nybygg til innvilgelse av midlertidig brukstillatelse. For kjøp/hovedombygging/tilbygg skal utgiftene dokumenteres med bilag før tilskudd kan utbetales. Eget arbeid medregnes ikke i kostnadene.

8. Tilskudd kan bare utbetales en gang pr. bolig og da enten som tilskudd til ny bolig eller til kjøp/ombygging/tilbygg.

9. Dersom boligbygg som har fått innvilget tilskudd selges som fritidsbolig eller til en som ikke er fast bosatt i området, skal tilskuddsbeløpet tilbakebetales dersom det er mindre enn 5 år siden tilskuddet ble utbetalt.

Vedtatt i kommunestyret 20.12.91, med tillegg i pkt. 4 vedtatt i formannskapet 05.03.97.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppmåling og byggesak
Telefon:78 45 50 00

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31