Barnevernsavdelingen

Ansvarsområdet for avdelingen er nedfelt i lov om barnevernstjenesten og adopsjonsloven.
Barnevernstjenestens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid og å bidra til at barn får trygge oppvekstvilkår. I tillegg er det barnevernets oppgave å saksforberede for innenlands/utenlands adopsjon.

Oppgavene innen barneverntjenesten er hovedsakelig rettet mot saksbehandling, råd og veiledning/forebyggende tiltak, iverksetting og av oppfølging hjelpetiltak og oppfølging av barn under omsorg, samt forberede saker for behandling i fylkesnemnda/rettssystemet. Det er en hovedmålsetting både på kommunalt og statlig nivå at barn fortrinnsvis skal få hjelp i familien, dersom lokale tiltak ikke er tilstrekkelig plasseres barn i fosterhjem eller institusjon.
Disse oppgavene er lovpålagte.

 

E-post:
Postmottak Barn og unge

Telefon:
Telefon: 78 45 53 25
Telefaks: 78 43 07 57

Postadresse:
Markveien 26
9510 ALTA

Besøksadresse:
Markveien 26
9510 ALTA