Temabilde barn og familievernhjerte

Ønsker du å bidra gjennom å være fosterhjem eller besøkshjem?

Alta kommune er en av tre kommuner i landet som er valgt ut til å delta i forsøksordning om ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. 

Utekontaken

Utekontakten i Alta

Utekontakten i Alta er et lavterskeltilbud for ungdom i Alta mellom 13 og 23 år. Hovedmålet er å oppsøke ungdom som trenger støtte eller hjelp, men som ikke i tilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet.

Alta krisesenter

Alta krisesenter og SMISO Vest-Finnmark

Velkommen til hjemmesiden til Alta krisesenter og SMISO (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) Vest – Finnmark. Her kan du lese mer om vårt tilbud
til kvinner, menn og deres barn som er/har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan også lese om hvilket tilbud vi har ved SMISO sentret. 
SMISO sentret er et tilbud til incestutsatte og seksuelt krenkede kvinner og menn, omsorgspersoner til incestutsatte barn, partnere og pårørende.

 

voksne+for+barn

Trenger du noen som kan tale barn og unges sak?

Voksne for Barn tilbyr talspersoner som har fått opplæring i å fremme barn og unges synspunkter.