A A A
skuter i sol

Alta kommune utreder skuterløyper og ønsker innspill

Våre skuterløyper skal fastsettes etter nye regler. Før løypene vedtas må kommunen utrede og beskrive konsekvensene av den enkelte løype i forhold til sikkerhet (snøskred, isforhold og råker), friluftsliv, naturmangfold (rovfugl og fjellrev), reindrift og støy for boliger, hytter og friluftsliv.

I vårt utkast til løypenett er det flere endringer:

  • løype fra Mobrinken, Eiby og Talvik.
  • adkomst med snøskuter til hytter i de fleste hyttefeltene.
  • næringsløype fra Kvenvikmoen og Sorrisniva
  • nedlegging av næringsløype til Halde
  • nedlegging av løype i Livlevaggi
  • mindre justeringer på grunn av sikkerhet og løypekvalitet

Vi vil gjerne ha innspill til forslaget innen 1. mai. Innspill sendes postmottak@alta.kommune.no

I vedlagte kart kan du se løypene med rastegrense og foreslåtte endringer.  

For å se flere tema:
1. Velg "Kartlag" øverst til venstre,
2. Velg så ønsket tema til venstre

Spørsmål kan rettes til Miljø, Park og Idrett ved Jon-Håvar Haukland på mobil 913 42 536 eller epost joha@alta.kommune.no
 

 

Skjema