Temabilde Forurensingoljetank

Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker i Alta kommune legges nå ut på høring. Alta kommune ber om innspill til forslaget. Frist for innspill er 1. august 2013.

forurenset+grunn_100x76

Informasjon om bygge- og gravearbeider ved mistanke om forurenset grunn

Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området der det skal gjøres terrenginngrep. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres.
kreosot_jernbanesviller_100x75

Informasjon om bruk av CCA- og kreosotimpregnert trevirke

Alta kommune får en del henvendelser knyttet til bruken av impregnert trevirke. Vi vil be virksomheter og andre som er besittere av CCA- og kreosotimpregnert trevirke om å vise aktsomhet ved bruk og gjenbruk av materialet og sette seg godt inn i regelverket. Artikkelen oppsummerer de viktigste reglene.
Ingressbilde+sm%C3%A5b%C3%A5t

Informasjon til båteiere og båthavner om plikt til å hindre forurensning i og omkring båthavner

Forurensning fra båthavner viser seg å være et stort problem. Bunnstoff og andre båtprodukter kan inneholde miljøgifter som fører til forurensning i og omkring båthavna. Båteiere og båthavner har selv et ansvar for å hindre forurensning. Nordisk Ministerråd har utgitt brosjyren Båtliv - en ren glede, for hjelp og inspirasjon til å holde båthavna ren.